Auris De Kring Aurislogo

Overgang naar een andere school

Leerlingen die in een jaar vóór 1 juni 12 jaar worden, krijgen een eindonderzoek. De resultaten van dit onderzoek, samen met de wensen van de leerling, vormen een advies voor ouders voor vervolgonderwijs. Meestal geven wij één van onderstaande adviezen.

 • Nog 1 jaar speciaal onderwijs.
 • Onderwijs op voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2, 3 of 4).
 • Praktijkonderwijs.
 • Vmbo (beroepsgericht / kaderberoepsgericht).
 • Havo/vwo

Soms stopt een leerling al eerder op onze school, bijvoorbeeld door een overstap naar regulier  of een andere vorm van speciaal (basis) onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders en de Commissie van Begeleiding.

Tussentijdse schoolverlaters
Wij volgen jaarlijks hoeveel leerlingen onze school tussentijds verlaten en waar zij naartoe gaan. Onze ambitie is om van leerlingen die tussentijds uitstromen, minstens 75% over te plaatsen naar het reguliere onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs).

In schooljaar 2015-2016 is van de tussentijdse uitstroom 40% van de leerlingen naar regulier onderwijs uitgestroomd. In schooljaar 2016-2017 lag dit percentage op 44%. In schooljaar 2017-2018 lag dit percentage op 57%.

Eindschoolverlaters
Wij volgen jaarlijks waar onze leerlingen uit groep 8 naar toe gaan. Onze ambitie is dat onze leerlingen verder gaan op het voor hen hoogst haalbare niveau. Hierbij kijken wij samen met ouders en leerling welk type school het beste bij hem of haar past. We streven ernaar minstens 75% van onze eindschoolverlaters verder te laten gaan op vmbo-niveau of hoger.

In schooljaar 2015-2016 is 64% van de eindschoolverlaters naar een vmbo-richting of hoger uitgestroomd. In schooljaar 2016-2017 lag dit percentage op 66%. In schooljaar 2017-2018 lag dit percentage op 63%.

Uitstroom naar vervolgonderwijs volgens uitstroomadvies in groep 6

Bestendiging
Wij volgen jaarlijks of onze uitstroomadviezen goed zijn geweest, of de oud-leerling nog doet wat wij hebben geadviseerd. Onze ambitie is een percentage van minstens 90%.

Als er sprake is van een onderwijstype bij een leerling, dan onderzoeken wij de oorzaak hiervan.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2014-2015 zijn uitgestroomd, is er bij 26 van de 29 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 90%. Bij 1 leerling is geen sprake van bestendiging. Dit is 3%. Bij 2 leerlingen kon de bestendiging niet worden onderzocht. Dit is 7%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 zijn uitgestroomd, is er bij 25 van de 27 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 92%. Bij 1 leerling is geen sprake van bestendiging. Dit is 4%. Bij 1 leerling kon de bestendiging niet worden onderzocht. Dit is 4%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2016-2017 zijn uitgestroomd, is er bij 17 van de 20 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 85%. Bij 1 leerling is geen sprake van bestendiging. Dit is 5%. Bij 2 leerlingen kon de bestendiging niet worden onderzocht. Dit is 10%.

 • Taalschool
 • Taalschool

  Taal staat centraal tijdens alle vakken en activiteiten op onze school. De groepsleiding en de logopedisten werken in de groep en individueel met de leerlingen. Wij werken in alle lessen met woordenschat, pragmatiek, zinsbouw, verhaalopbouw, het uiten van gevoelens en uitspraak. Wij gaan hierbij uit van het niveau en de hulpvraag van de leerling.

 • Communicatie
 • Communicatie

  Taal aanleren gaat bij onze leerlingen niet vanzelf. Daarom staat taal centraal in onze lessen en ook tijdens pauzes en informele momenten. Wij verbeteren leerlingen op een indirecte manier. Zo voelen zij zich veilig om positieve leerervaringen op te doen. Leerkrachten passen taalgebruik aan aan het niveau van de leerling. Hierbij gebruiken zij ook ondersteunende gebaren. Wij stimuleren leerlingen ook met elkaar te communiceren. Zo leren zij samen oplossingsgericht te werken.

 • Woordenschat
 • Woordenschat

  Woordenschat is een onderdeel van onze taallessen. Wij gebruiken hiervoor de methodiek 'Met woorden in de weer'. Met deze methodiek kunnen leerlingen de woorden beter onthouden. Leerlingen leren teksten beter begrijpen en kennen meer woorden om iets te vertellen. Dit bevordert hun communicatie met anderen.

 • Structuur
 • Structuur

  Binnen onze school en in de klas zijn duidelijke regels. Wij maken deze regels zo veel mogelijk visueel. Wij bieden structuur en rust. Zo ervaren leerlingen rust en veiligheid. Dit is de basis om te kunnen leren. Voorbeelden van structuur zijn dagritmekaarten, pictogrammen, time-timer, verkeerslicht, werkdobbelstenen en klassenafspraken.

 • Zelfvertrouwen
 • Zelfvertrouwen

  Onze groepsleiding spreekt de leerlingen positief aan. Wij kijken vooral naar wat de leerling goed kan. Wij helpen de leerling zijn vaardigheden te ontwikkelen en een positief zelfbeeld te krijgen. Wij geven complimenten en beloningen. Dit vergroot het zelfvertrouwen van de leerling.