Afspraken en regels

Afspraken en regels

Op school zijn dagelijks veel verschillende leerkrachten en leerlingen aanwezig. Allen met hun eigen persoonlijkheid. Om alles soepel te laten verlopen, zijn afspraken en regels nodig. Op deze pagina vindt u de belangrijkste.

Gedragsregels

 • Leerlingen spreken de medewerkers aan met meester of juf, gevolgd door de voornaam.
 • Wij accepteren elkaar en hebben respect voor elkaar. Iedereen is anders, iedereen hoort erbij.
 • Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zijn gelijkwaardig.
 • Wij bieden ruimte aan persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen. Deze mogen echter onze gedragsregels niet in de weg staan.
 • Binnen onze school voelen zowel leerlingen als volwassenen zich veilig.
 • Wij stimuleren leerlingen en volwassenen om een positief zelfbeeld te kunnen vormen.
 • Wij bevorderen zelfredzaamheid en weerbaar gedrag.
 • Op school worden materialen met respect behandeld. Iedereen is verantwoordelijk voor een verzorgde en opgeruimde omgeving.

 

Geloofs- en cultuurverschillen

Auris De Kring wordt bezocht door leerlingen met verschillende achtergronden. Wij hebben aandacht en respect voor elkaars achtergrond. De feesten die passen bij de Nederlandse cultuur en het christendom worden gevierd. Voor leerlingen die daaraan vanuit hun achtergrond niet mogen deelnemen, wordt in overleg tussen ouders en school naar een alternatief gezocht.

 

Alleen met één leerling in een afgesloten ruimte

In alle ruimten (lokalen en kamers) is vanuit de gang binnen te kijken zodat anderen kunnen zien wat er gebeurt. Dit met uitzondering van de kleedruimten bij de gymzaal. Personeelsleden proberen te voorkomen dat zij alleen met één leerling in de kleedruimte zijn.

 

Kleding

Kleding mag de communicatie en identificatie niet belemmeren (geen gezichtsbedekkende kleding). Het dragen van een hoofddoek wordt toegestaan, maar niet wanneer dit tijdens de gymles een gevaar oplevert. Kleding mag niet aanstootgevend zijn en dient aan algemene fatsoensnormen te voldoen. Hoofddeksels (petjes, hoedjes e.d.) zijn voor buiten en worden niet in de klas gedragen. Personeel maakt over kleding geen opmerkingen die kwetsend of als bewust prikkelend kunnen worden uitgelegd. Tijdens de gymlessen worden lange haren in een staart gedragen.

 

Knuffelen en op schoot nemen

Personeelsleden knuffelen niet met leerlingen. Wanneer leerlingen hiertoe zelf het initiatief nemen houdt/breekt de volwassene dit op vriendelijke doch duidelijke wijze af. Wel kunnen er situaties zijn waarin een arm om de leerling heen geslagen wordt, een aai over de bol of een schouderklopje wordt gegeven. Leerlingen worden nooit tegen hun wil op schoot genomen. In de onderbouw kan het voorkomen dat leerlingen op schoot genomen worden. Dit gebeurt alleen wanneer de leerlingen dit zelf initiëren. In de midden- en bovenbouw gebeurt dit niet meer.

 

Leerlingen zoenen

Leerkrachten zoenen geen leerlingen, noch vragen ze om een zoen. Bij een enkele bijzondere gelegenheid van een leerling uit de eigen klas is het de leerkracht toegestaan een zoen te ontvangen en te geven indien een leerling dat wenst en alleen in het bijzijn van anderen. Wanneer een jonge leerling een leerkracht spontaan wil zoenen mag dit worden toegelaten. Wanneer oudere leerlingen hiertoe het initiatief nemen houdt/breekt de volwassene dit op vriendelijke doch duidelijke wijze af.

 

Vechtende leerlingen

Als vechtende leerlingen uit elkaar moeten worden gehaald en het lukt niet met woorden, dan worden ze met zo weinig mogelijk aanrakingen door een volwassene uit elkaar gehaald.

 

 

Fysiek contact volwassenen

Volwassenen vertonen op de werkvloer geen gedrag waar anderen aanstoot aan kunnen nemen.

 

Controleverlies

Wanneer een leerling zijn/haar zelfbeheersing volledig verliest en dreigt zichzelf of anderen te verwonden dan dient het ter bescherming van zichzelf en/of anderen in bedwang te worden gehouden door middel van lichamelijk contact. Lichamelijk contact om die reden is toegestaan. Hier geldt dat er sprake is van strikt noodzakelijk contact. In dergelijke situaties moet direct worden gehandeld. Het is aan de betrokken volwassene om te beoordelen wanneer dit nodig is.

 

Leerlingen straffen

Er worden geen lichamelijke straffen gegeven, ook geen lichte tikken of knijpen in een arm. Wel mag de leerling bij de arm worden vastgehouden bij het toesprekenm, wanneer de leerling dreigt (verbaal of fysiek) om weg te lopen bij de volwassene.

 

Lichamelijk geweld

Lichamelijk geweld tussen personen wordt niet getolereerd. Lichamelijk geweld wordt dan ook door personeel en leerlingen vermeden. Lichamelijk geweld tussen leerlingen onderling is altijd reden voor een gesprek met betrokkenen.

 

Zwemmen

Omkleden/ douchen
Als de faciliteiten het toelaten kleden de jongens en meisjes zich gescheiden om. Indien nodig, kunnen kinderen worden geholpen met aan- en uitkleden. Bij het omkleden is een begeleider van school aanwezig, deze verblijft in principe niet alleen met één leerling in een ruimte.

Meezwemmen
Soms komt het voor dat iemand van de groepsleiding meezwemt. Dit kan voorkomen in de vorm van hulpverlening of bij de laatste zwemles van het seizoen. Volwassenen kleden zich altijd gescheiden van de kinderen om.

Het zwembadpersoneel
Personeel van het zwembad mag nooit alleen worden gelaten met individuele leerlingen.

 

Gymnastieklessen

Aan- en uitkleden
In de groepen 1, 2 en 3 worden, indien nodig, leerlingen geholpen met aan- en uitkleden. Vanaf groep 4 gebeurt dit niet meer, tenzij dit echt niet anders kan.

Gescheiden aan- en uitkleden
Vanaf groep 4 kleden jongens en meisjes zich gescheiden om en hebben een eigen kleedkamer. De groepsleiding houdt toezicht.

Hulpverlening en uitleg tijdens de gymles
Tijdens de gymles zijn, bij het aanleren en uitleggen van oefeningen , aanrakingen soms nodig.

Een op een-situaties in de gymzaal
Volwassenen proberen te voorkomen dat zij alleen met een individuele leerling in een gymzaal of bijruimte van de zaal zijn.

Douchen
Na de gymles douchen alle leerlingen. Bij het douchen zijn jongens en meisjes vanaf groep 3 gescheiden. De groepsleiding houdt toezicht.

 

Het schoolreisje/schoolkamp

Schoolkampen
Tijdens een schoolkamp gelden dezelfde gedragsregels als in de normale schoolsituatie.

Het slapen
Jongens en meisjes slapen gescheiden. Jongens en meisjes betreden elkaars slaapzaal niet.

Het slapen van de leiding
Mannelijke begeleiders slapen in principe in de buurt van de jongens en houden toezicht op de jongenszaal. Vrouwelijke begeleiders slapen in principe in de buurt van de meisjes en houden toezicht op de meisjeszaal.

Soms kan het met het oog op orde en de mogelijkheden die het kampgebouw biedt noodzakelijk zijn dat de leiding slaapt in de slaapzaal van de groep waarvoor zij verantwoordelijk is.

Buitenactiviteiten
Er wordt altijd in groepen aan activiteiten gedaan. Leerlingen worden niet alleen naar een bepaalde plaats (bos, strand, et cetera) gestuurd, ook niet vergezeld door een enkel lid van de leiding.

Alleen zijn met een leerling
In het algemeen geldt ook voor het schoolreisje en het schoolkamp dat een een-op een-situatie zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Ziekmelden en afmelden

Wilt u het ons vóór 08.30 uur laten weten als de leerling later of niet naar school komt? Dat is belangrijk omdat we dan weten waar de leerling is. Wij verzoeken u dringend bij ziekte van de leerling ook de chauffeur/ vervoerder hiervan in kennis te stellen. Als uw kind beter is, neemt u zelf contact op met de chauffeur/ vervoerder om het vervoer weer te regelen. Als u de leerling door omstandigheden zelf later op school brengt, laat u dit dan ook de chauffeur/ vervoerder weten. Geef daarbij ook door of uw kind ‘s middags wel met de bus of taxi terug gaat naar huis.

Verlof aanvragen

De leerplichtwet geeft aan dat de schoolleiding beperkte mogelijkheden heeft om verlof buiten de schoolvakanties te verlenen. Een verlofaanvraag doet u schriftelijk bij de schoolleiding. Dit kunt u alleen doen om de volgende redenen:

 

 • Bij vervulling van plichten voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging (twee dagen van tevoren melden).
 • Aard van het beroep van (één van) de ouders.
  Voor vakantiedoeleinden mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het gezin niet tenminste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven door het management van de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Bij de aanvraag hoort een werkgeversverklaring.
 • Gewichtige omstandigheden: ernstige ziekte, overlijden, begrafenis van bloedverwanten, huwelijk van familie in de eerste en tweede graad, verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, gezinsuitbreiding. Dit verlof kan voor ten hoogste tien dagen per jaar verleend worden.
 • Wilt u gebruik maken van extra verlof? Vraag dit dan acht weken van tevoren aan bij de schoolleiding.

 

Buiten de hier aangegeven kaders is de leerplichtwet een wet van bijzonder strafrecht en moet de schoolleiding bij verzuim melding maken bij de leerplichtambtenaar. Uitzonderlijke bepalingen voor jonge kinderen, bepalingen bij schorsing en vanzelfsprekende gevallen als ziekteverlof laten we hier buiten beschouwing. Voor het aanvragen van verlof buiten de vakantieperiodes dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie van de school.

 

Vanaf januari 2017 melden wij verzuim digitaal via het verzuimregister. Wij melden daarin:

 

 • Relatief verzuim: De leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken. Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is doen wij een nieuwe melding.
 • Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
 • Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.

Procedure gescheiden ouders

Alle ouders/verzorgers ontvangen een schoolgids. Voor gescheiden ouders is een extra exemplaar opvraagbaar bij de administratie. Ook een extra schoolrapport kunt u via deze weg krijgen.

De ouder waarbij onze leerling woont, krijgt automatisch elke andere informatie. Deze ouder heeft de verantwoordelijkheid om de andere ouder te informeren. Bij problemen kunt u zelf contact opnemen met de school over hoe u geïnformeerd wilt worden.

Bij co-ouderschap, waarbij de leerling op 2 adressen woont, dient het contactadres en de contactpersoon te worden doorgegeven aan de administratie.

Sociale veiligheid en pesten

De visie van Auris is om leerlingen voor te bereiden op een optimale participatie in de maatschappij. Deze voorbereiding dient te gebeuren op een plek waar leerlingen zich fysiek, psychisch en sociaal veilig kunnen voelen en waar ze, afgestemd op de onderwijsbehoeften, uitgedaagd worden om te leren en zich te ontwikkelen. Dit doen wij onder andere door structuur aan te brengen en duidelijke regels te stellen. Een belangrijk instrument daarbij zijn de schoolregels.

 

De sociale veiligheid wordt gemonitord middels het cliëntervaringsonderzoek en de SCOL. Het cliëntervaringsonderzoek wordt afgenomen onder ouders, leerlingen en medewerkers. De SCOL vormt het monitoringssysteem voor sociale vaardigheden en veiligheid in de klas.

 

Op iedere school is een veiligheidscoördinator en een aanspreekpersoon pesten aanwezig. Zij verzorgen de verder invulling, controle en uitvoering van het veiligheidsbeleid en anti-pestbeleid op de school.

 

Bij Auris De Kring is Jolanda van Tilburg de veiligheidscoördinator. Ineke Platschorre is aanspreekpersoon bij pesten.

 

Auris De Kring heeft een anti-pestprotocol. Onze school is een plek waar iedere leerling zich veilig moet voelen. Het protocol heeft twee uitgangspunten:

 

 • Wij pesten niet.
 • Wij accepteren niet dat er gepest wordt.

 

De groepsleerkracht besteedt in de lessen sociaal-emotionele vorming aandacht aan dit onderwerp. Het thema staat ook centraal in de ‘Week van de vriendschap’ die ieder jaar na de herfstvakantie wordt georganiseerd. Auris De Kring werkt binnen de hele school met het anti-pestprogramma KiVa.

Mobiele telefoons

Wij begrijpen dat (oudere) leerlingen een mobieltje (of smartwatch) hebben. Regel is dat het mobieltje uitgaat zodra leerlingen op school komen. De leerling geeft het mobieltje af aan de leerkracht. Deze bergt het veilig op. Tijdens de pauze mag het mobieltje niet mee naar buiten. Na schooltijd krijgt de leerling het mobieltje terug. Het is op eigen risico om een mobiel mee naar school te nemen. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing en/of vernieling.

Ongevallen en medische handelingen

Medisch protocol

Auris De Kring hanteert het protocol: ‘Medische handelingen op school’ van de PO-raad. Hierin wordt aangegeven welke medische handelingen eventueel kunnen worden uitgevoerd op school. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen handelingen waarvoor de wet BIG geldt en waarvoor de wet BIG niet geldt.

In dit protocol wordt ook ingegaan op medicijnverstrekking en medisch handelen.
De volgende onderdelen worden beschreven:

 

Wat te doen als een leerling ziek wordt op school

Een BHV-er zal samen met de leerkracht bekijken wat de ernst van de situatie is. Heeft de leerling verhoging dan zal de temperatuur opgemeten worden. Heeft de leerling koorts dan worden de ouders gebeld om de leerling op te komen halen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt er gevraagd om paracetamol te geven en mag de leerling ergens rustig zitten of liggen.

 

In geval van een ongeval zullen de BHV-er/EHBO-er en de leerkracht de leerling geruststellen en de situatie inschatten. Soms is een cool pack of een verbandje voldoende. In een ernstige situatie of als men het letsel niet vertrouwt, wordt er hulp ingeroepen van  huisarts c.q. tandarts. Ouders worden op de hoogte gesteld. In een zeer ernstig geval zal altijd 112 worden gebeld.

 

Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om aan het begin van het schooljaar de leerkracht op de hoogte te stellen van het medicijngebruik van de betreffende leerling. Er worden afspraken gemaakt over het toedienen van de medicatie. Betreft het medicatie met een medische handeling (bijvoorbeeld bij een Epipen) dan wordt aan het begin van het schooljaar een verpleegkundige gevraagd instructie te komen geven aan de betreffende groepsleiding. Ouders geven schriftelijke toestemming aan de school en houden de verantwoordelijkheid hierover.

 

Van alle leerlingen staat de medische informatie in het digitale leerlingendossier. Voor kinderen die medicatie innemen is er een apart formulier, waarop bijzondere gegevens staan.

 

Het verrichten van medische handelingen

Op Auris De Kring zijn de medewerkers niet bevoegd om medische handelingen te verrichten. We maken een uitzondering voor het meten van de bloedsuikerspiegel en het eventueel toedienen van een Epipen of zetpil.

Voordat een medewerker van de school dit kan doen is een training door een verpleegkundige vereist. Ouders tekenen om toestemming te geven voor een dergelijke medische handeling. Ze blijven verantwoordelijk.

Verzekering en aansprakelijkheid

Het bestuur van de Koninklijke Auris Groep heeft een verzekering afgesloten waar in geval van ongevallen tijdens schooltijd een beroep op kan worden gedaan. Deze verzekering is afgesloten voor alle leerlingen en medewerkers van de scholen van Auris. De school heeft ook een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA). De school is alleen aansprakelijk bij duidelijk verwijtbaar gedrag. Wilt u in dergelijke gevallen de schade op de school verhalen, dan dient u hiervan direct melding te maken bij de teamleider. Een eigen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid is heel belangrijk. Wij gaan ervan uit dat u voor uw gezin een WA-verzekering heeft afgesloten.

 

Het komt wel eens voor dat leerlingen spullen op (weg naar) school kwijtraken. Alle spullen worden op eigen risico meegenomen. De school is niet aansprakelijk voor vermissing. Advies om vermissing te voorkomen:

 

 • Laat waardevolle spullen thuis.
 • Zet de naam van de leerling in jassen, tassen, sportkleding en dergelijke.
 • Controleer geregeld of uw kind alles nog heeft.
 • Mist u toch spullen? Bel dan direct naar school of de vermiste spullen bij de gevonden voorwerpen liggen.

Rookbeleid

Het is verboden te roken in de school en op het plein. In de bovenbouw geven wij aandacht aan de gevaren van roken.

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een klachtenregeling. We gaan er vanuit dat u een klacht of probleem allereerst bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Als het gaat om een klacht over algemene schoolzaken dan bespreekt u deze met de teamleider. Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon. Deze probeert in een gesprek met de betrokkenen opnieuw een oplossing te zoeken. De vertrouwenspersoon bij Auris De Kring is Miriam Brasser, orthopedagoog.

 

Is het probleem te groot of te complex om in een gesprek op te lossen, dan kan de vertrouwenspersoon adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Auris Groep.

 

Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling

Auris werkt volgens een eigen meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze is opgesteld op basis van het model dat beschikbaar is vanuit de Ministeries van VWS, OCW en Veiligheid & Justitie. De meldcode bestaat uit een 5-stappenplan waarin staat wat een leerkracht/professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Meer informatie over de klachtenprocedure en de meldcode leest u op de website van Auris.

Schorsing of verwijdering

In bijzondere situaties kunnen wij een leerling schorsen. Afhankelijk van het voorval bepaalt de directie in overleg met de teamleider of de leerling geschorst wordt. De duur van de schorsing kan variëren van een dag tot maximaal een week. Wij informeren de ouders, de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar over de schorsing en de maatregelen die hierop volgen. Daarna bespreken wij met de ouders en eventueel de leerling welke stappen we ondernemen om herhaling te voorkomen. Bij dit gesprek zijn de leerkracht, een gedragsdeskundige, een lid van de Commissie van Leerlingenzorg en/of een lid van het managementteam aanwezig. Van het gesprek maken wij een verslag. Dit sturen wij op naar ouders en bewaren wij in het leerlingdossier. Als wij overgaan tot verwijdering van de leerling, dan zijn wij verplicht een andere school voor de leerling te vinden. Lukt dit niet binnen acht weken, dan verwijzen wij de leerling naar Bureau Leerplicht. Ouders kunnen binnen vier weken schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing tot verwijdering.

Vrijstelling onderwijsactiviteiten

Leerlingen die zijn toegelaten op een school voor speciaal onderwijs zijn verplicht om deel te nemen aan alle onderwijsactiviteiten. Het kan zijn, om wat voor reden dan ook, dat een leerling niet kan deelnemen aan een bepaalde activiteit. Ouders overleggen dan met de leerkracht en/of de vakdocent of er sprake kan zijn van vrijstelling.

Voor het daadwerkelijk aanvragen van een vrijstelling dient u een verzoek in bij de teamleider. Er zal dan gekeken worden naar een vervangende activiteit.

Lesuitval

Als een leerkracht afwezig is, valt een invalkracht in. Is er geen invalkracht beschikbaar, dank zoeken wij intern naar een oplossing. Alleen in het uiterste geval vragen wij u om de leerling thuis te houden.

Protocol luizencontrole

 • Bij constatering van luis worden ouders telefonisch gewaarschuwd. Ouders krijgen de keuze hun kind op te komen halen en zelf te shamponeren of de school toestemming te geven dit te doen. Als ouders niet bereikbaar zijn dan wordt het kind op school geshamponeerd.
 • Alle ouders (van de groep of de school) worden op de hoogte gesteld en gevraagd maatregelen te nemen.
 • Het gebruik van luizencapes geldt voor alle groepen. De cape zal een schoolloopbaan meegaan.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.