Ouders

Ouders

Ouders zijn een belangrijke partner voor de school. Zij kennen hun kind goed en maken het mee in de thuissituatie. De leerkracht en de logopedist zien de leerling in de schoolse omgeving. Samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling. Dat is ons gezamenlijke doel. Wij willen graag een goed contact tussen ouders en school. Daarom hebben wij in het schooljaar meerdere contactmomenten met ouders gepland staan. In de jaarkalender vindt u de data hiervan.

Schoolapp

Via de schoolapp Parro communiceren ouders en medewerkers van de school met elkaar. Bij aanmelding informeren we u over het installeren van deze app.

Regelmatig, in ieder geval voor elke schoolvakantie, ontvangen ouders een nieuwsbrief vanuit de school via de schoolapp.

Resonansgroep

Een keer per jaar vragen wij een aantal ouders uit alle groepen om mee te praten over ons onderwijs. Bijvoorbeeld over hoe ouders de oudercontacten ervaren, over hun verwachting van logopedie of over de inrichting van de lokalen. Zo kunnen wij ons onderwijs blijven verbeteren.

Rapporten en contactavonden

Tweemaal per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee. Het eerste rapport bespreken wij met u op school. Om over het tweede rapport en het OPP (ontwikkelingsperspectief) te praten, krijgt u een uitnodiging van de leerkracht voor de contactavond. Is uw kind getest door een logopedist? Dan nodigt hij of zij u ook uit voor een gesprek.

Telefonisch contact

Wilt u een leerkracht spreken? U kunt hiervoor naar school bellen. Leerkrachten en logopedisten zijn onder schooltijd niet bereikbaar.

Digitaal contact

In groep 1 en 2 krijgen de ouders per dag digitaal te lezen wat er die dag is gedaan. Ook in de overige groepen wordt per e-mail  en app gecommuniceerd over de zaken die in de groep spelen. In de onderbouw en middenbouw per week en in de bovenbouw wat onregelmatiger.

Groepsavond

Aan het begin van het schooljaar is er een algemene ouderavond. Voor de pauze is er een algemeen gedeelte. Na de pauze bespreken wij met de ouders het programma voor het komende jaar. Ouders onderling en ouders en de groepsleiding maken deze avond kennis met elkaar. De datum vindt u in de jaarkalender.

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

  • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
  • Er is een deelraad op regioniveau.

Heeft u belangstelling om mee te denken in de medezeggenschapsraad? Neem dan contact op met de leden van de medezeggenschapsraad.

Meer informatie

Ouderraad

De ouderraad houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van ouderavonden en oudercontacten. Ook vertegenwoordigt zij ouders in de FOSS. Wilt u weten welke ouders zitting hebben in de ouderraad? Kijk dan onder Onze medewerkers bij Raden en Vertrouwenspersonen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Van de vrijwillige ouderbijdrage organiseert de ouderraad voor alle leerlingen extra activiteiten en/of draagt de ouderraad bij aan een activiteit.

De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht en er worden geen leerlingen uitgesloten als de bijdrage niet betaald is. Een richtbedrag van 20 euro per schooljaar is wenselijk. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Rekeningnummer Auris De Kring (vrijwillige ouderbijdrage en schoolkampgeld): NL68ABNA0447289713.