Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je onder onze school.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen (vanaf groep 5) ontvangen digitaal een vragenlijst met vragen over ons onderwijs. Onderwerpen waar vragen over gesteld worden zijn: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, veiligheid, sociale veiligheid, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De beste beoordeling die gegeven kan worden is een 4, de minste beoordeling is een 1. Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2019 te zien.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleiding van de school in contact komt met de medewerkers, specialisten en ouders om de resultaten te bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De school wordt zeer positief beoordeeld door alle partijen (medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen) en blinkt uit op (sociale) veiligheid, ouderbetrokkenheid en leerlingbegeleiding. De afgelopen jaren is extra ingezet op (sociale) veiligheid en dit is terug te zien in de resultaten. KIVA wordt mede door het vorige onderzoek nu actief ingezet en activiteiten en het veiligheidsbeleid worden via de nieuwsbrief met ouders gedeeld.

 

Onze ambitie is om de goede resultaten waarin zowel ouders, leerlingen als medewerkers de school zelfs een 8 of hoger hebben gegeven als rapportcijfer te borgen. In vergelijking met vorige afname hebben minder ouders deelgenomen aan de vragenlijst. De ambitie is om alle ouders, maar met name niet Nederlands sprekende ouders, te helpen bij het invullen van de vragenlijst.

 

Naar aanleiding van het huidige onderzoek zijn ook weer een aantal actiepunten geformuleerd:

 

 • Met alle medewerkers en specialisten worden de uitstroomprocedures opnieuw doorgenomen.
 • We willen dat meer ouders meedoen aan het onderzoek. Tijdens de rapportbesprekingen zal een laptop klaar staan, zodat ouders tijdens het wachten de vragenlijst kunnen invullen.
 • Het organiseren van een resonansgroep met circa 12 ouders om onderwerpen te bespreken die ouders zelf aangeven.
 • Ouderavonden organiseren met betrekking tot social media.
 • Werken aan mediawijsheid in de groepen 1 tot en met 8.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. De veiligheidsmonitor bestaat uit een aantal vragen voor leerlingen, ouders, leraren en specialisten om het gevoel van veiligheid van leerlingen in kaart te brengen. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst.

Binnen iedere rubriek is een aantal stellingen aan de leerlingen voorgelegd. De leerlingen konden op een vierpuntsschaal aangeven in hoeverre ze het met de stelling eens of oneens waren (1 = oneens, 4 = eens). De stellingen in de laatste rubriek zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal van ‘nooit’ tot ‘altijd’). Een lagere score op deze schaal geeft aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Deze resultaten zijn voor het maken van de bovenstaande grafieken omgezet zodat de resultaten goed te vergelijken zijn.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 

 • een versie met de vragen en tekst;
 • een voorgelezen versie met tekst;
 • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
 • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

Daarnaast is sinds 2020 voor het eerst gewerkt met een aparte afname voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4. Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent in gesprek met de leerlingen (individueel) om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen.

Het gevoel van veiligheid van onze leerlingen is toegenomen. Daarnaast laat de onderbouw zelfs de best haalbare score zien. In 2019-2020 is in de lessen meer aandacht besteed aan mediawijsheid met als doel het gevoel van (online) veiligheid te laten stijgen.

Uitstroom en bestendiging

 

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2020-2021 zijn in totaal 31 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 5 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 40% uitgestroomd naar het regulier basisonderwijs. Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs (regulier & speciaal basisonderwijs). Deze ambitie is dit jaar niet behaald. In verhouding tot vorig jaar was dit jaar speciaal onderwijs voor meer leerlingen de best passende plek. Het gaat dan om leerlingen die over de hele linie wat lager scoren en voor wie het regulier onderwijs niet kan bieden wat zij nodig hebben waardoor het speciaal onderwijs een beter passende plek is.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2020-2021 zijn 26 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Het grootste gedeelte van de leerlingen stroomt uit naar het het vmbo bbl + kbl of hoger (42%). Wat opvalt is dat een veel groter deel naar het vso vmbo arbeid/praktijkgericht is gegaan dan vorig jaar (toen was dit 20%). We streven er naar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaat op vmbo niveau of hoger. Dit is dit jaar niet behaald, 42%. Of dit streven gehaald wordt, hangt mede af van de tussentijdse uitstroom. Veelal verlaten leerlingen met een hoger uitstroom niveau de school eerder. Het vaststellen van het uitstroomperspectief en de uitstroom an sich zijn momenteel belangrijke aandachtspunten. Door de huidige teamleiders wordt de leerlingenzorg momenteel aangescherpt.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2020-2021 is 75% van de einduitstroom-leerlingen uitgestroomd volgens het niveau uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. Dit percentage is lager dan vorig jaar. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Dat is dit jaar om verklaarbare redenen weer niet behaald.

* Dit schooljaar is de tussenuitstroom ook meegenomen.

 

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2019-2020 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2021 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Helaas lukt het niet altijd meer om deze gegevens goed in kaart te brengen door onder andere de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dit maakt dat bij deze meting van 10% van de leerlingen (2) onbekend is of zij bestendigd zijn. De school streeft naar 90% bestendiging en heeft dit net als vorig jaar behaald.

Conclusies en actiepunten

 

– Conclusies: Wat valt op, waar zijn jullie trots op of kan beter? Is het volgens verwachting? Waarom wel/niet?

 

Het feit dat de leerlingen na een jaar nog op het zelfde niveau zitten, betekent dat onze schooladviezen voor vervolgonderwijs goed zijn. We komen dit met de ouders en leerlingen goed overeen, middels duidelijke communicatie. Ook wanneer de ideeën m.b.t. vervolgonderwijs uit elkaar liggen.

 

Actiepunten: Op welk punt kunnen jullie sturen? Wat kan de school doen om de cijfers zo nodig te verbeteren of te behouden?

 

Momenteel is de leerlingenzorg en met name de jaarlijkse, multidisciplinaire, evaluatie schoolbreed een belangrijk aandachtspunt. Zo wordt de jaarlijkse evaluatie opnieuw ingericht en worden alle leerlingen gescreend. Ook op de tussentijdse uitstroom wordt nadrukkelijk ingezet.

 

Het schoolverlaterstraject verloopt prima, aandacht voor de verschillende facetten zoals intelligentie, didactische vorderingen, spraak-taal problematiek, sociale- en communicatieve redzaamheid. Maar de motivatie van vooral de leerling en ouders voor de keuze voor een bepaalde schoolopleiding  speelt een grote rol.  Zij hebben een belangrijke stem hierin. Daardoor blijft de bestendigheid ook hoog. Het uitstroomperspectief in groep 6 komt niet altijd overeen met de uiteindelijk uitstroom in groep 8. Dit lopende schooljaar zal hier op ingezet gaan worden. Er zal door teamleiders ingezet worden op een zorgvuldiger vaststellen van het uitstroomperspectief in groep 6.

 

Tussentijdse uitstroom kan alleen als de kinderen jonger instromen. Regelmatig zien we dat kinderen pas vanaf 5 jaar op school komen vanuit een behandelgroep en daardoor een schooljaar missen. Het laatste jaar stromen veel leerlingen in de kleutergroep al in. Er is dus het laatste jaar meer instroom bij de kleuters en minder tot geen instroom in de midden en bovenbouw.

 

Er kan gestuurd worden op kinderen niet te lang in de behandelgroepen houden. Daarnaast de AD’ers attenderen om leerlingen niet te lang in het regulier onderwijs te houden als een andere plek beter past.

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van SCOL. Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de SCOL tweemaal per jaar binnen het team. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst.

Inspectie

De onderwijsinspectie kent een viertal onderzoeken. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de onderwijsinspectie. In 2013 is onze school voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs van onze school is beoordeeld met een voldoende.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van Auris De Kring weer.

Bijna alle resultaten van Auris De Kring zijn verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Met name voor rekenen-wiskunde is een stijging te zien. Er is veel aandacht besteed aan rekentaal, rekenbegrip en de leraren hebben een extra cursus voor de rekenmethode gevolgd. We zijn ons aan het oriënteren op het zogenoemde ‘redzaamheidslezen’ om ook de resultaten van lezen verder te verbeteren.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in 2016.

 

In het verslag komt naar voren dat Auris De Kring op elk onderdeel een voldoende scoort. Er heerst op school een rustige en gestructureerde werksfeer. In de lessen is duidelijk te zien dat de leerlingen precies weten wat er van hen wordt verwacht. De school, de gangen, de lokalen en het plein zijn netjes en functioneel ingericht.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende trainingen. Daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen. Voorbeelden van deze scholing zijn:

 

 • Teach like a Champion
 • Met Woorden in de Weer
 • NmG (Nederlands met Gebaren)
 • Master Educational Needs