Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je onder onze school.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2021 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleider, medewerkers, specialisten en ouders de resultaten bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De school is trots op de tevredenheid en de goede beoordelingen van alle doelgroepen. Leerlingen worden gezien en leerlingen krijgen op het juiste moment wat ze nodig hebben. De lijntjes binnen de school zijn heel kort en er is goed contact met ouders. Er is verbetering mogelijk op het gebied van bekendheid van doelen waar leerlingen aan werken en het ouderportaal kan meer wederkerig worden ingezet.

 

De school heeft de volgende actiepunten geformuleerd:

 • Uitzoeken waar de onduidelijkheid over de doelen waar leerlingen aan werken vandaan komt bij de medewerkers.
 • Doorontwikkelen van het ouderportaal en oriënteren wat mogelijk is.
 • Afspraken rondom digitaal oudercontact bespreken.
 • Intern bespreken benaderen school bij vragen over evt. ziekmelden.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 • een versie met de vragen en tekst;
 • een voorgelezen versie met tekst;
 • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
 • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). De stellingen in de rubriek Sociale veiligheid 2 zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal: nooit (1), soms (2), vaak (3) en altijd (4). Een lagere score op deze schaal geeft dus aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Hieronder zijn de resultaten weergegeven voor de leerlingen, aangezien zij ieder jaar bevraagd worden

* Let op, hier geldt een andere antwoordschaal

 

Uit de resultaten blijkt dat leerlingen zich over het algemeen veilig voelen op school en het ervaren als een veilige omgeving.

 

Sinds 2020 wordt de sociale veiligheid ook gemeten bij jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4). Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent individueel in gesprek met de leerlingen om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen. Bij alle stellingen is gebruik gemaakt van een tweepuntsantwoordschaal, met een minimale score van 1 en een maximale score van 2. Een hoge waardering op de stellingen betekent een hoge mate van sociale veiligheid en welbevinden onder de leerlingen.

Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat de leerlingen zich veilig voelen op school.

Uitstroom en bestendiging

 

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2020-2021 zijn in totaal 31 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 5 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 40% uitgestroomd naar het regulier basisonderwijs. Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs (regulier & speciaal basisonderwijs). Deze ambitie is dit jaar niet behaald. In verhouding tot vorig jaar was dit jaar speciaal onderwijs voor meer leerlingen de best passende plek. Het gaat dan om leerlingen die over de hele linie wat lager scoren en voor wie het regulier onderwijs niet kan bieden wat zij nodig hebben waardoor het speciaal onderwijs een beter passende plek is.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2020-2021 zijn 26 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Het grootste gedeelte van de leerlingen stroomt uit naar het het vmbo bbl + kbl of hoger (42%). Wat opvalt is dat een veel groter deel naar het vso vmbo arbeid/praktijkgericht is gegaan dan vorig jaar (toen was dit 20%). We streven er naar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaat op vmbo niveau of hoger. Dit is dit jaar niet behaald, 42%. Of dit streven gehaald wordt, hangt mede af van de tussentijdse uitstroom. Veelal verlaten leerlingen met een hoger uitstroom niveau de school eerder. Het vaststellen van het uitstroomperspectief en de uitstroom an sich zijn momenteel belangrijke aandachtspunten. Door de huidige teamleiders wordt de leerlingenzorg momenteel aangescherpt.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2020-2021 is 75% van de einduitstroom-leerlingen uitgestroomd volgens het niveau uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. Dit percentage is lager dan vorig jaar. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Dat is dit jaar om verklaarbare redenen weer niet behaald.

* Dit schooljaar is de tussenuitstroom ook meegenomen.

 

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2019-2020 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2021 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Helaas lukt het niet altijd meer om deze gegevens goed in kaart te brengen door onder andere de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dit maakt dat bij deze meting van 10% van de leerlingen (2) onbekend is of zij bestendigd zijn. De school streeft naar 90% bestendiging en heeft dit net als vorig jaar behaald.

Conclusies en actiepunten

 

– Conclusies: Wat valt op, waar zijn jullie trots op of kan beter? Is het volgens verwachting? Waarom wel/niet?

 

Het feit dat de leerlingen na een jaar nog op het zelfde niveau zitten, betekent dat onze schooladviezen voor vervolgonderwijs goed zijn. We komen dit met de ouders en leerlingen goed overeen, middels duidelijke communicatie. Ook wanneer de ideeën m.b.t. vervolgonderwijs uit elkaar liggen.

 

Actiepunten: Op welk punt kunnen jullie sturen? Wat kan de school doen om de cijfers zo nodig te verbeteren of te behouden?

 

Momenteel is de leerlingenzorg en met name de jaarlijkse, multidisciplinaire, evaluatie schoolbreed een belangrijk aandachtspunt. Zo wordt de jaarlijkse evaluatie opnieuw ingericht en worden alle leerlingen gescreend. Ook op de tussentijdse uitstroom wordt nadrukkelijk ingezet.

 

Het schoolverlaterstraject verloopt prima, aandacht voor de verschillende facetten zoals intelligentie, didactische vorderingen, spraak-taal problematiek, sociale- en communicatieve redzaamheid. Maar de motivatie van vooral de leerling en ouders voor de keuze voor een bepaalde schoolopleiding  speelt een grote rol.  Zij hebben een belangrijke stem hierin. Daardoor blijft de bestendigheid ook hoog. Het uitstroomperspectief in groep 6 komt niet altijd overeen met de uiteindelijk uitstroom in groep 8. Dit lopende schooljaar zal hier op ingezet gaan worden. Er zal door teamleiders ingezet worden op een zorgvuldiger vaststellen van het uitstroomperspectief in groep 6.

 

Tussentijdse uitstroom kan alleen als de kinderen jonger instromen. Regelmatig zien we dat kinderen pas vanaf 5 jaar op school komen vanuit een behandelgroep en daardoor een schooljaar missen. Het laatste jaar stromen veel leerlingen in de kleutergroep al in. Er is dus het laatste jaar meer instroom bij de kleuters en minder tot geen instroom in de midden en bovenbouw.

 

Er kan gestuurd worden op kinderen niet te lang in de behandelgroepen houden. Daarnaast de AD’ers attenderen om leerlingen niet te lang in het regulier onderwijs te houden als een andere plek beter past.

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van SCOL. Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de SCOL tweemaal per jaar binnen het team. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst.

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2019 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.

 

Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van 2018 weer. Auris is momenteel bezig met het herontwerpen van het leeropbrengsten onderzoek.

Bijna alle resultaten van Auris De Kring zijn verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Met name voor rekenen-wiskunde is een stijging te zien. Er is veel aandacht besteed aan rekentaal, rekenbegrip en de leraren hebben een extra cursus voor de rekenmethode gevolgd. We zijn ons aan het oriënteren op het zogenoemde ‘redzaamheidslezen’ om ook de resultaten van lezen verder te verbeteren.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in 2016.

 

In het verslag komt naar voren dat Auris De Kring op elk onderdeel een voldoende scoort. Er heerst op school een rustige en gestructureerde werksfeer. In de lessen is duidelijk te zien dat de leerlingen precies weten wat er van hen wordt verwacht. De school, de gangen, de lokalen en het plein zijn netjes en functioneel ingericht.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende trainingen. Daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen. Voorbeelden van deze scholing zijn:

 

 • EDI
 • Met Woorden in de Weer
 • NmG (Nederlands met Gebaren)
 • Master Educational Needs