Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina kunt u alle praktische informatie van onze school. Heeft u alsnog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Adreslijst leerlingen en bereikbaarheid ouders

Adreslijst leerlingen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een overzicht met de namen en adressen van de leerlingen uit de groep van uw kind. Wij vragen u van tevoren toestemming om het adres en telefoonnummer door te geven aan andere ouders uit de groep. Wij geven nooit geheime telefoonnummers door.

 

Bereikbaarheid ouders

Het is belangrijk dat we u in noodgevallen kunnen bereiken. Wij vragen u dan ook om een ‘noodnummer’ aan ons door te geven. Bij verandering van telefoonnummers rekenen wij er op dat u die verandering ook tijdig aan ons doorgeeft. Wij weten ook graag de gegevens van uw zorgverzekering. Jaarlijks vragen wij u persoonlijke gegevens te controleren en eventuele wijzigingen aan ons door te geven.

Overblijven

Alle kinderen blijven over op school. Er wordt in de klas met de leerkracht gegeten. Er zijn twee eetmomenten: de kleine pauze, waarin de kinderen iets drinken en een koekje of fruit eten en de grote pauze, waar de kinderen hun boterhammen opeten.

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf maakt elk jaar zowel individuele foto’s als groepsfoto’s. De datum vindt u in de jaarkalender. Aan het begin van het jaar maken we zelf van alle groepen een foto. U krijgt van ons daarvan een afdruk of we sturen de foto per mail, zodat u bij de namen van de groepsgenootjes ook een gezicht te zien krijgt.

Vervoer leerlingen en verkeer rond de school

Leerlingenvervoer

Hier praten we over het aangepast leerlingenvervoer; de kinderen die met een taxi(-busje) naar school komen. De gemeente waar het kind woont, vergoedt het vervoer van huis naar school en terug. Ouders vragen het vervoer aan met een aanvraagformulier dat zij bij de gemeente kunnen opvragen. De gemeente keurt de aanvraag goed en wordt opdrachtgever van de vervoerder. Als u klachten hebt over het vervoer is het heel effectief om de vervoersambtenaar van de gemeente te bellen. U mag altijd de school bellen om te overleggen over problemen met het vervoer van uw kind, nadat u het eerst besproken heeft met de taxicentrale of de gemeente.

 

Leerlingenvervoer wordt per schooljaar toegekend. Ouders moeten ieder jaar, als hun kind op school blijft, rond april/ mei een aanvraag indienen. Het formulier moet bij de gemeente worden ingediend. Voor het invullen van dit formulier krijgt u vanuit school een invulhulp. Als u hierna nog vragen heeft over het invullen van het formulier dan dient u contact op te nemen met de vervoersambtenaar van de gemeente. De school verzorgt het gevraagde vervoersadvies. Binnen de school zijn Alex Hannewijk (praktische zaken) en Marieke Ravia (administratieve zaken) verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Chauffeurs brengen de kinderen op het schoolplein of in de school. Als de leerlingen worden opgehaald, wachten de chauffeurs op het schoolplein en is er vanuit school taxiwacht aanwezig.

 

 

Fietsen

We hebben een beperkte capaciteit in de fietsenstalling van de school. De fietsenstalling op het Zuidplein (bij de zandbak) wordt gereserveerd voor de leerlingen van de onderbouw en middenbouw. De leerlingen van de bovenbouw stallen hun fiets aan de zijkant van het bovenbouwgebouw. De fiets waarmee uw kind naar school komt, dient een veilige verkeersfiets te zijn. Hij moet in een normaal fietsenrek passen of een eigen deugdelijke standaard hebben en niet buitensporig veel plaats innemen. Bij problemen nemen we contact met u op. Het spreekt vanzelf dat we goed opletten maar voor de fietsen aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid.

 

Ouders die hun kind komen brengen en halen

Ouders die hun kinderen met de auto komen brengen en halen, vragen we te parkeren aan de Westsingel of op de ’s-Heer Hendrikskinderendijk. Het hele gebied is voor vergunningshouders  maar er is een gedoogbeleid om te parkeren tussen 13.55 – 14.25 uur, dit geldt ook voor de taxi’s.

 

Gelieve niet te parkeren op de parkeerplaats waar een parkeermeter staat, voor de stoffeerderij op de ’s-Heer Hendrikskinderendijk en op de stoep bij de Tiendendreef.

 

We vragen u bij het ophalen op het schoolplein te wachten tot dat uw kind naar buiten komt.

Geluidsversterkende soloapparatuur en andere extra middelen in de klas

  • De school maakt gebruik van audiologische soloapparatuur. Deze apparatuur die de spraak van de leerkracht versterkt, gebruiken we voor dove en slechthorende

 

  • leerlingen en leerlingen met auditieve verwerkingsproblemen. Op advies van de logopedisten worden nadere testen gedaan om te bepalen welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen.

 

  • We maken in de klas gebruik van pictogrammen. Dit zijn afbeeldingen van activiteiten of voorwerpen op een kaartje. Op deze manier worden de activiteiten per dag duidelijk gemaakt. Een aantal kinderen met autisme is gebaat bij persoonlijke pictogrammen, zodat ze gestructureerd aan het werk kunnen.

 

  • We gebruiken ondersteunende gebaren. Dit helpt de leerlingen beter te communiceren en hiermee kunnen ze zaken vaak ook beter onthouden.

 

  • In de groepen werken wij met een time timer en het verkeerslicht. Hiermee willen we de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de kinderen vergroten. Het verkeerslicht stimuleert de uitgestelde aandacht.

 

  • In alle groepen wordt gebruik gemaakt van computers en digiborden en er zijn iPads op school aanwezig.

 

  • Er zijn leerlingen die gebaat zijn bij zitballen en zitkussens. De fysiotherapeute adviseert de leerkracht hierover.

 

  • leerlingen met autisme vragen vaak een koptelefoon om rustig te kunnen werken.

 

  • In de meeste groepen wordt gebruikt gemaakt van een geluidsversterker, de zogenaamde Soundfield.

Hoortoestellen

De toestellen van de leerling worden voorgeschreven door de audioloog en geleverd door de audicien. U krijgt nieuwe toestellen altijd op proef. Het is verstandig met de audicien te overleggen over de verzekering van de toestellen, ook in de proefperiode: wie draait bij verlies voor de kosten op?

 

De school heeft (via de FOSS) formulieren voor het regelen van een goede hoortoestelverzekering. Aanvullend op de eigen gehoorapparatuur van het kind is de solo-apparatuur. Over alle beheerszaken worden komend jaar met de ouders van betreffende leerlingen afspraken gemaakt.

 

Mevrouw Evelien Koppejan en mevrouw Milou Flipse zijn de logopedisten die belast zijn met de zorg rond de hoortoestellen.

Huiswerk

Hierover worden de ouders geïnformeerd door de groepsleiding en/of de logopedist van het kind. Verplicht huiswerk wordt tot een minimum beperkt. Hoofdregel is: geen stress!

Bijzondere activiteiten

Kinderboekenweek

We doen elk jaar mee met de Kinderboekenweek. Sinds afgelopen jaar nemen we ook deel aan de regionale Voorleeswedstrijd voor de groepen 6, 7 en 8.

 

Koningsdag

De school doet elk jaar mee met de zogenaamde koningsspelen. De datum hiervan vindt u in de jaarkalender.

 

Schoolfeest

Elk jaar vindt er in het voorjaar een schoolfeest plaats, waarbij de kinderen u iets presenteren. Vaak zijn het optredens of een tentoonstelling rond een bepaald thema. Soms staat de presentatie in het teken van sport en spel.

Schoolkampen, schoolreisjes en excursies

Deze activiteiten maken onderdeel uit van het onderwijs zoals in de schoolplannen staat omschreven. Als een leerling, om welke reden dan ook niet kan deelnemen, hoort het gedurende die tijd wel op school. De leerlingen van de onderbouw, de middenbouw en laagste bovenbouwgroepen gaan aan het eind van het schooljaar op schoolreis. Voor de kleuters wordt er vaak iets in de buurt gezocht.

 

De leerlingen van de hoogste bovenbouw gaan drie dagen op schoolkamp. De kosten van deze activiteiten worden kunstmatig laag gehouden. Wij doen onze uiterste best om alle leerlingen in staat te stellen deel te nemen. In probleemgevallen vinden wij graag samen met de ouders de juiste oplossing.

 

Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u hier vinden.

 

Het kan voorkomen dat groepen naar aanleiding van de behandelde leerstof een excursie ondernemen. Deze excursies vinden vrijwel altijd plaats onder de normale schooltijden. Er zijn hieraan meestal geen kosten verbonden. Soms wordt uw medewerking gevraagd om bij het vervoer en/of de begeleiding van leerlingen te helpen.

Schoolverlatersavond

Voor de eindgroep leerlingen houden we de woensdag vóór de zomervakantie een afscheidsavond. Leerlingen, ouders en personeel nemen dan op een gezellige manier van elkaar afscheid.

Verkeersexamen

Alle leerlingen uit de bovenbouw die behoren tot de schoolverlaters doen in april/mei mee aan zowel het theoretisch als het praktisch verkeersexamen. Het praktisch verkeersexamen wordt stapje voor stapje geoefend zodat de leerlingen tenslotte aan het echte examen mee kunnen doen. Voor de leerlingen die niet op hun eigen fiets kunnen fietsen, huren we die dag een fiets. Hiervoor vragen we een kleine vergoeding. (€ 8,00).

Zwemmen

Het schoolzwemmen vindt plaats op donderdag van 11.15 – 12.00 uur in Sportpunt Zeeland, Zwembadweg 3 te Goes, (0113) 233 388. Onze doelstelling bij schoolzwemmen is dat zoveel mogelijk leerlingen het A en B diploma halen. Leerlingen uit de middenbouwgroepen gaan mee naar zwemles. Leerlingen met diploma A en B (of meer) krijgen tijdens de zwemles een gymles. Alle leerlingen uit de middenbouwgroepen hebben twee bewegingslessen per week: twee keer gym, of één keer gym en één keer zwemmen.

Ontruimingsplannen en bedrijfshulpverlening

Op basis van voorschriften zijn de nodige veiligheidsvoorzieningen aangebracht. Is er een zodanige calamiteit dat ontruiming noodzakelijk is, dan is in het ontruimingsplan geregeld dat iedereen naar een centrale plaats buiten het schoolterrein gaat. Vanaf die centrale plaats wordt verdere actie ondernomen. Alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte.

 

Er is een aantal personeelsleden verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening (BHV) en de ontruiming. Zij zorgen dat de school zo veilig mogelijk is. Ook organiseren zij elk jaar een ontruimingsoefening voor alle leerlingen en het personeel. Zij scholen zich ieder jaar bij.

 

De school heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatieplan (RIE).

Leerlingendossier

Van uw kind is een dossier aanwezig. Het dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van de school die met de leerling werken, de schoolleiding en de inspectie. U heeft inzagerecht in het dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de schoolleiding. Gegevens over uw kind geven we alleen aan derden na uw schriftelijke toestemming.

 

Wij werken volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. In het vrijstellingsbesluit hebben wij vrijstelling gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens op basis van wettelijke doelstellingen voor het onderwijs. Bij verwerking van gegevens die niet onder het vrijstellingsbesluit zijn opgenomen vragen wij altijd toestemming aan u als ouder en beperken wij ons enkel tot de gegevens die nodig zijn om het doel te bereiken.

Eten en drinken, ADL, gezond gedrag

Regel is dat de kinderen twee keer per dag een eetpauze hebben. In sommige gevallen worden meer eetmomenten ingelast. Aan het ontwikkelen en handhaven van tafelmanieren wordt in de groep (extra) aandacht besteed. De kinderen krijgen op school melk vanuit het Schoolzuivelprogramma.

 

We vragen u om niet meer dan 1 x per jaar van melkabonnement te wisselen, omdat dit voor de organisatie moeilijk is. Wij horen het uiteraard ook graag als er van uw kant nog bijzonderheden zijn ten aanzien van het eetgedrag van uw kind en als we rekening moeten houden met diëten en dergelijke. Bij afwijkend mondgedrag kan de logopedist worden ingeschakeld.

 

In het kader van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) en gezond gedrag zijn leerlijnen ontwikkeld; onder andere eetgewoonten, hygiëne, voeding en veiligheid vallen hieronder.

 

We vragen u zoveel mogelijk gezond eten mee te geven, daarbij denken we aan bruin brood, fruit en niet te veel gezoete drankjes.

Hygiëne

Binnen de normale mogelijkheden trachten we de hygiëne zoveel mogelijk te bevorderen, bijvoorbeeld door extra schoonmaakuren in te kopen voor intensiever stofzuigen van de vloerbedekking in de lokalen en het verbeteren van ventilatie en luchtcirculatie in de lokalen. Het bevorderen van gezond gedrag (in brede zin) van kinderen valt hier ook onder.

Gymnastiek

De lessen lichamelijke opvoeding worden verzorgd door onze vakdocent de heer Alex Hannewijk en leerkrachtondersteuner Jord Mesu. De kinderen krijgen over het algemeen 2 lessen per week van 45 minuten. De kinderen die mee gaan zwemmen krijgen 1 les gymnastiek per week. Het lesprogramma bestaat uit de reguliere onderdelen, echter zoveel mogelijk aangepast aan het niveau van de leerlingen. Dit wil zeggen dat de gymleerkracht binnen de les iedereen zoveel mogelijk op zijn/ haar niveau laat werken.

 

Voor de gymlessen graag sportkleding meegeven (korte broek en shirt of gympakje en stevige gymschoenen met veters of klittenband). Na elke les (met uitzondering van de kleutergroepen) wordt er gedoucht (graag een handdoek, washand en doucheschuim meegeven).

 

Als u er voor zorgt dat uw kind de gymspullen mee naar school neemt, geven we ze na gebruik iedere keer weer mee terug.

 

Elk jaar wordt er, per bouw of voor de hele school, een sportdag georganiseerd. Dit kan zowel binnen als buiten zijn. De oudste groepen doen mee aan de School Sportolympiade, een sportdag voor alle basisscholen uit de gemeente Goes. Verder doen we met de bovenbouwleerlingen die dit leuk vinden mee aan het schoolvoetbaltoernooi.