Groepsindeling en urentabel

Groepsindeling

Auris De Kring heeft elf groepen met maximaal 16 leerlingen per groep. Er zijn drie onderbouwgroepen, drie middenbouwgroepen en vijf bovenbouwgroepen. In de BE groep werken wij ervaringsgericht. Wij delen de groepen in op leeftijd.

Wij starten een nieuw schooljaar met een voorlopige indeling. Tot de herfstvakantie kan de indeling nog wijzigen. Wij informeren ouders hier dan altijd over. Na de herfstvakantie is de indeling in principe definitief.

Informatie over groep O 1/2

In deze groepen zitten leerlingen van 4, 5 en 6 jaar. Spel neemt een grote plek in in het dagelijkse programma. Via spel ontwikkelen we ons op alle gebieden. Het stimuleert het nadenken en bevordert de sociaal- emotionele ontwikkeling, spraak-taal ontwikkeling en motorische ontwikkeling.

 

Natuurlijk besteden we extra veel aandacht aan de spraak-en taalontwikkeling en communicatieve redzaamheid. Dit doen we onder andere door middel van de Vat principes van Hanen ( volgen, aanpassen en toevoegen), Met woorden in de weer, Kinderklanken, DGM ( denk stimulerende methodieken) en Floorplay.

 

Kleuters vinden het fijn om samen te zijn met andere kinderen. Samen spelen is leuker dan alleen! Maar met andere kinderen spelen is ook moeilijk. Samen spelen moeten ze leren en daarom moeten wij helpen: luisteren, benoemen, bemiddelen, alternatieven bieden, zelf laten oplossen. Daarbij is het belangrijk dat er verteld wordt wat wel of niet kan, dat er veel samen wordt gedaan, dat er verteld wordt wat je goed doet en wat je niet goed doet.

 

We vinden het belangrijk om de ouders te betrekken bij het onderwijs van hun kind. Daarom hebben we een besloten facebook pagina, waar de ouders een kijkje kunnen nemen in de groep. Hier staan foto’s en filmpjes van de kinderen, maar ook lesmateriaal.

 

We werken met thema’s, ieder thema duurt 3 a 4 weken. De leerdoelen worden verbonden met de betekenissen van kinderen. We bedenken allerlei activiteiten voor in de klas: spelactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten, gespreksactiviteiten, lees-en schrijfactiviteiten en reken- en wiskundige activiteiten.

Informatiegroep over groep O3

In groep O3 zitten leerlingen in de leeftijd van 6 en 7  jaar. We werken op het niveau van groep 3. De leerstof bieden wij in kleine stapjes met veel herhaling en visuele ondersteuning aan. Bij taal/lezen en rekenen werken wij in twee niveaugroepen. De andere vakken geven wij klassikaal.

 

Bij de vakken mondelinge taal en wereldoriëntatie werken wij in thema’s. Een thema duurt drie tot vier weken. Bij de thema’s proberen we de kennis van de leefwereld van de kinderen uit te breiden en leren de kinderen nieuwe woorden. Woordenschat is een belangrijk vak dat iedere dag op het rooster staat. Enkele thema’s waar over we dit jaar gaan werken zijn: het lichaam, de kinderboekenweek en vriendschap. Leerlingen krijgen tweemaal per week logopedie.

Informatie over groep M4

Aan de hand van de methodes Wereld in Getallen groep 3 en 4, Taal op Maat groep 3 en 4, Woordbouw groep 3 en 4 en Leeslijn groep 3 en 4 geven wij de rekenlessen, taallessen, spellinglessen en leeslessen. Daarnaast wordt er veel herhaald en extra geoefend aan de hand van eigen gemaakte oefeningen en werkbladen door de leerkrachten

 

In M4 besteden wij veel aandacht aan het werken in een gezellige sfeer, waarin we leren om goed te luisteren naar elkaar en op elkaars beurt te wachten, positief met elkaar om te gaan, leren elkaar te helpen/complimentjes te geven en leren vertellen wat je voelt en denkt.
Het aanleren van een aantal sociale regels zoals groeten, bedanken, iemand aankijken als je een hand geeft en iets vragen op een vriendelijke manier oefenen wij regelmatig. Dit doen wij onder andere met de methode voor sociaal emotionele ontwikkeling “Leefstijl “. Ook werken wij gedurende de dag aan sociaal gedrag en leren de leerlingen om ongewenst gedrag van een klasgenoot aan te geven met de zin: “Stop, dat wil ik niet”.
Op die manier hopen we plagen te verminderen, ook op het plein. Leerlingen leren hoe ze eerst zelf hun “ruzie” kunnen oplossen, voordat ze hulp inroepen.

 

In M4 is een vast dagritme, een stille werkomgeving en structuur erg belangrijk. Elke dag zien de leerlingen op de picto’s wat er die dag gepland is. Het gebruik van ondersteunende gebaren (NmG) is vooral bij talige lessen nog steeds een goed hulpmiddel bij het spreken en het helpt gesproken taal beter te onthouden.

 

Elke week krijgen de leerlingen in een groepje op niveau groepslogopedie; de leerlingen worden  in kleine groepjes verdeeld, zodat ze veel instructie en aandacht krijgen van de logopediste, leerkracht of onderwijsassistente.

 

We werken dan onder andere aan de uitbreiding van de woordenschat, werken met de methode DGM (Denkstimulerende Gespreks Methodiek), en andere aspecten van taal zoals zinsbouw-, verhaalopbouw en oefeningen op het gebied van auditief geheugen. De leerlingen krijgen zo mogelijk 1x individueel en 1x per week in tweetallen logopedieles in het logopediekamertje en  iedere maandag is er groepslogopedie in het lokaal van M4.

 

Elke dag besteden wij veel aandacht aan de uitbreiding van de woordenschat door middel van de methodiek “Met woorden in de weer” zo krijgen de leerlingen per week 10 nieuwe woorden aangeleerd, maar ook tijdens de wereld oriëntatie lessen wordt veel aandacht besteed aan uitbreiding van de woordenschat en leren de leerlingen om verbanden te leggen en inzicht te tonen. We gebruiken dan veel tv/video beelden als visuele ondersteuning, zoals school t.v. series en Het Klokhuis. Regelmatig kijken we samen naar het Jeugdjournaal, dan worden ook veel begrippen besproken, uitgelegd en herhaald.

 

Eén keer per week krijgen de leerlingen verkeer les. Er wordt naast de leervakken taal, lezen, rekenen, wereld oriëntatie en Leefstijl ook veel aandacht besteed aan dramalessen, creatieve lessen en af en toe kooklessen.

 

Een aantal  leerlingen krijgt zwemles in Omnium in Goes, terwijl de rest van de M4 groep gymt op donderdag, samen met enkele leerlingen uit M/5 en enkele leerlingen uit M5.

Informatie over groep M4/5

De leerlingen krijgen les op het niveau van groep 4 of op niveau van groep 5.

 

De leerlingen krijgen les in de vakken rekenen, taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal emotionele vorming, aardrijkskunde, natuur, techniek, geschiedenis, gym, zwemmen, knutselen, tekenen, muziek, drama en dans, schrijven en leren leren.

 

Middenbouwers kunnen zelfstandig leren werken, leren samenwerken en samen spelen, vooruit denken en reflecteren op hun gedane werk. We verwachten dus al heel wat van de leerling in vergelijking met de leerjaren ervoor. Dit is  ter voorbereiding op de werk- en leerhouding die vereist is in de bovenbouw.

 

In deze combinatiegroep bieden wij veel lessen per niveaugroep aan, maar er is ook aandacht voor de groep als geheel. De leerlingen leren elkaars kwaliteiten kennen waardoor ze elkaar kunnen ondersteunen. De leerlingen van niveau groep 5 krijgen 1 keer in de week Engels. Leerlingen uit groep 4 pikken hier zijdelings al wat van op. Dat is alvast mooi meegenomen voor het schooljaar dat volgt!

 

De woordenschat van de leerlingen wordt wekelijks uitgebreid met woorden uit de lessen van onder andere het project waarin we werken. De projecten hangen samen met wereldoriëntatie. Daarbij is er ook aandacht voor de actualiteit. Een aantal keer in de week kijken we gezamenlijk met de leerlingen het Jeugdjournaal en bepreken we de thema’s en de moeilijke woorden. Er is ook tijd voor vrij lezen en het spelen van gezelschapsspelletjes ter ontspanning. Want dat is ook zeker belangrijk tussen al het harde werken door. Tijdens de donderdagmiddagpauze bakken de juffen daarom tosti’s. Dat is altijd erg smullen voor de leerlingen.

Informatie over groep M5

We werken met de meeste vakken op het niveau van groep 5. Spelling en rekenen doen we in een weektaak. Als de kinderen deze weektaak op vrijdag afhebben, verdienen ze op vrijdag ‘beloningstijd’. Daarnaast hebben we ook taal, begrijpend lezen, schrijven, Engels, natuur, geschiedenis, verkeer en aardrijkskunde op het rooster. Er is ook ruimte voor zelfstandig en technisch lezen, en voor muziek, drama of dans, tekenen of knutselen. Op dinsdag mogen de leerlingen een tosti meenemen en dan bakt de juf tosti’s. We besteden veel aandacht aan een goede sfeer in de groep, onder andere met de methode ‘Leefstijl’.

 

Verder besteden we veel aandacht aan de uitbreiding van de woordenschat. Dit doen we met behulp van de methode ‘met woorden in de weer’.

 

Op maandag krijgen alle leerlingen gymles. Op donderdag is er gymles of zwemles in het zwembad van Goes.

Informatie over groep BE

De BE-groep is een bovenbouwgroep. In deze groep zitten leerlingen tussen de tien en dertien jaar. Er is zoveel verschil in leeftijd, omdat de BE-groep voor een aantal kinderen een eindgroep is. Sommige leerlingen zitten wel twee of drie jaar in deze groep.

 

Deze bovenbouwgroep richt zich vooral op het ervaringsgerichte leren. Leerlingen die beter leren door iets met hun handen te doen of om iets mee te maken, krijgen daar in de BE-groep alle kans voor. In de BE-groep komen natuurlijk ook alle gewone vakken voorbij zoals taal, rekenen en lezen. Vooral in de middagen zetten we veel tijd in om met onze projecten te werken. Daarnaast koken we met de groep en doen we veel aan creatieve vakken.

Urentabel